Y1 Vol 10 Minh họa

u22719-3b2ce18b-be99-4032-9dbe-24a9c36ae035.jpg

u22719-0527bc56-d2f0-46d6-b31f-2e01590f9572.jpg

u22719-65c6cbbe-5bb3-4006-8981-38c69e3363d3.jpg

u22719-29e9ed33-76fa-4fbb-a596-9d996b2e7324.jpg

(sub "Nè Ayanokouji-kun"

"Hmm?"

"Có phải cậu... là một người rất tuyệt vời phải không?" )

u22719-083f1854-ab90-4de9-a36f-922f95d95676.jpg

u22719-ba97627b-3151-4670-89db-c236cb3a968a.jpg

u22719-61a47c74-8490-46c0-8da1-15bee4f945d4.jpg

u22719-a19e72d0-eff8-4225-af9d-5735de4d6ede.jpg

u22719-e4b1727e-3047-4df0-ac89-ad92d29a2a1e.jpg

u22719-e03e978d-ed29-4ef2-9c0f-c6cafe622e71.jpg

u22719-40e8bcfe-fc38-4ead-b92c-59b52d428e04.jpg

u22719-15ab7647-847e-4626-8dfa-4ae0bf869391.jpg

u22719-91c3aebc-bc35-49d7-832c-da4d101286e5.jpg

Written on November 4, 2021